தகவல் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அனைத்து பக்கங்களையும் முழுமையாக பெற இங்கே சுடக்கவும்.
கடவுச்சொல்: kasangadu.com
தொடர் வெளியீடு:
விரோதி ஆண்டு, சித்திரை 10 வரை, காசாங்காடு கிராமத்தின் கணக்குகள் 273 தனி நபர்களால் இணையத்திலிரிந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.