2008 - 2009 ஆம் ஆண்டு


2008 - 2009 ஆம் ஆண்டின் வரவு செலவு சுருக்கம்:


ஆரம்ப இருப்பு: ரூ. 9,35,128.50
வரவு: ரூ. 7,92,830.00
கூடுதல்: ரூ. 17,27,958.50
செலவு: ரூ.  4,45,391.00
முடிவு இருப்பு: ரூ.  12,82,567.50

2008 - 2009 ஆம் ஆண்டில் காசாங்காடு கிராமத்திற்கு 2007-2008 ஆண்டை விட கிடைத்த அதிக வருவாய்: ரூ. 3,47,439.௦௦  (2007-2008 விட, 37% சதவிகிதம் அதிகம்)

கணக்குகள் சம்பந்தமாக மேலும் தெளிவான விளக்கங்கள் தேவைப்படுமெனின் கீழே உள்ள முகவரியை அணுகவும்,

பொது தகவல் அதிகாரி,
தஞ்சை ஆட்சியாளர் அலுவலகம்,
தஞ்சாவூர்  613001


கணக்குகள் தெளிவாக தெரிய அதற்குரிய நுன்கூறு வருடிய படத்தை கீழே சொடுக்கவும்.

 வரவு    
 செலவு வரவு செலவு