பிரமாண வாக்குமூலம்

தேர்தலில் வெற்றி  பெற்றவர்களின் தேர்தல் பிரமாண வாக்குமூலம்.

திரு. பழனிமாணிக்கம் அவர்களின் 2009 தேர்தல் பிரமாண வாக்குமூலம்

தகவல் உதவி:

தேர்தல் ஆணையம்
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
வாக்குமூலம் - படிவம் 26  1125k v. 2 Feb 26, 2011, 3:27 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - படிவம் 26 - 2  857k v. 2 Feb 26, 2011, 3:27 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - படிவம் 26 - 3  927k v. 2 Feb 26, 2011, 3:28 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 10  685k v. 2 Feb 26, 2011, 3:25 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 1  1121k v. 2 Feb 26, 2011, 3:22 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 2  797k v. 2 Feb 26, 2011, 3:22 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 3  892k v. 2 Feb 26, 2011, 3:22 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 4  786k v. 2 Feb 26, 2011, 3:23 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 5  792k v. 2 Feb 26, 2011, 3:23 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 6  726k v. 2 Feb 26, 2011, 3:24 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 7  771k v. 2 Feb 26, 2011, 3:24 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 8  799k v. 2 Feb 26, 2011, 3:24 PM Unknown user
ą

View Download
வாக்குமூலம் - பக்கம் - 9  839k v. 2 Feb 26, 2011, 3:25 PM Unknown user
Comments